مردان خوشتیپ ؛ قانون هایی که هر مردی برای خوشتیپ شدن باید بداند!

 شما باید همیشه مرتب باشید، این یک قانون است! این یک راز خوشتیپی مردان نیست و در واقع یک اصل اساسی در لباس پوشیدن است که باید آن را حتما رعایت نمایید. در صورتیکه با ظاهر نامرتب و آشفته در محل قرار، کار یا مهمانی حاضر شوید کسی توجه نمی کند که رنگی که پوشیده […]